دکتر علی شهبازی

علی شهبازی

دکتری منابع آب مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب،سازمان آب و برق خوزستان